Cobrinha’s Renewed Passi...

INSIDE BJJ How did you get involved in Brazilian Jiu-Jitsu? How old were you when you started? What attracted you to Brazilian Jiu-JItsu? Rubens Cobrinha Charles I started Brazilian Jiu-Jitsu in...